Andmekaitse tingimused

1. Sissejuhatus.

1.1. Käesolev konfidentsiaalsuspoliitika laieneb kõigele meie lehe poolt kogutavale isiklikule informatsioonile, mille abil on võimalik selle omanikku kindlaks teha.

1.2. Lehe kasutamine Kasutaja poolt tähendab tema nõustumist käesoleva konfidentsiaalsuspoliitikaga ja meie tingimustega Kasutaja isikuandmete töölemiseks. Kui Kasutaja ei nõustu meie konfidentsiaalsuspoliitika tingimustega peab Kasutaja lõpetama meie firma lehe kasutamise.

1.3. Käesolev konfidentsiaalsuspoliitika kohaldub ainult www.ingame.ee lehele. Meie firma ei kontrolli ega kanna vastutust kolmandate isikute lehtede eest, kuhu Kasutaja võib liikuda meie firma lehel saadaolevate viitaadresside kaudu.

1.4. Lehe administratsioon ei kontrolli meie lehel Kasutajale kättesaadavate isikuandmete õigsust.

2. Andmete kogumine.

2.1. Meie lehe kaudu teenuse tellimiseks on ainult vajalik näidata töötav elektronposti aadress, nimi ja/või perekonnanimi ning telefoninumber. Igasugust muud infomatsiooni enese kohta esitate te meile omal soovil. Pöörake tähelepanu sellele, kas teie kasutajanimi, salasõna, e-maili aadress või igasugune muu teie poolt meie lehele pandav informatsioon sisaldab teie õiget nime või muud teid idenfitseerida võimaldavat informatsiooni.

2.2. Leht kaitseb andmeid, mis seda külastades antakse automaatselt edasi lehele, millel on statistiliste andmete kogumise süsteem paigaldatud: IP aadress, küpsiste (cookies) informatsioon, informatsioon brauseri (või muu reklaami näitamise ja sellele juurdepääsu võimaldava programmi) kohta, juurdepääsu kellaaja, reklaamibloki asukohaaadressi, eelmise külastatud lehe aadressi. Leht teostab oma külastajate IP aadresside statistika kogumist. Nimetatud informatsiooni kasutatakse tehniliste probleemide välja selgitamiseks ja lahendamiseks.

2.3. Leht kasutab küpsiste (cookies) faile. Küpsiste failid on väiksemahulised tekstifailid, mille veb-server saadab kasutaja brauserile ja mis säilivad kasutaja arvuti kõvakettal. Meie leht kasutab küpsiste faile identifitseerimise, analüüsi ja reklaami eesmärgil. Küpsiste failid võivad koguda punktis 2.2 toodud andmeid teie kohta.

3. Andmete kogumise eesmärk.

Meie töötleme kliendiga sõlmitud lepingut täites klientide andmeid järgmisel eesmärgil: kliendi isiku kindlakstegemiseks lepingu täitmise tagamise eesmärgil, kliendiga suhtlemiseks lepingu täitmise tagamise eesmärgil, vastamiseks kliendi järelpärimistele ja avaldustele, reklaamettepanekute ja otseturunduse koostamine ja saatmiseks juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud, kliendi jaoks arvete koostamine ja saatmine, klientide andmebaasi juhtimine ja analüüs selleks, et parandada juurdepääsu, valikut, kvaliteeti jm kaupu ja teenuseid, teha oma

klientidele alati parimaid pakkumisi, seadusandluses tulenevate asjaolude, nt raamatupidamisarvestuse kohustuse täitmine ja töötlemine muu meie firma põhjendatud huvi korral tingimusel, et meie firma põhjendatud huvi ei kahjusta andmesubjekti õigusi.

4. Andmete kasutamine.

4.1. Me võime kasutada teie andmeid oma lehte teie vajadustele vastavaks muutmiseks, samuti oma lepinguliste kohustuste täitmiseks lehe külastajate ees.

4.2. Me püüame maksimaalselt, et teie isiklikud andmed ei oleks kättesaadavad kolmandatele isikutele välja arvatud kui:

4.2.1. isikuandmete esitamist nõuab kehtiv seadusandlus;

4.2.2. meile saab teatavaks, et selle lehe kasutamine teie poolt rikub lehe konfidentsiaalsuspoliitikat ja kasutustingimusi või me oleme kohustatud kaitsma meile kuuluvat autoriõigust ja/või muid õigusi;

4.2.3. meie leht ja sellel olev informatsioon omandatakse kolmanda isiku poolt samade teenuste osutamiseks. Sel juhul olete te sunnitud omaks võtma lehe uue omaniku konfidentsiaalsuspoliitika.

5. Isikuandmete säilitamine

5.1. Me säilitame teie isikuandmeid sellisel kujul, mis võimaldab teie isikut kindlaks teha ainult selle aja jooksul mis on vajalik isikuandmete kogumise eesmärgi saavutamiseks või on põhjendatud meie firma õigustatud huvist lähtudes tingimusel, et meie firma õigustatud huvi ja isikuandmete subjekti õiguste ja vabaduste rikkumine on tasakaalus.

5.2. Isikuandmete säilitamisel peame me kinni järgmistest tähtaegadest:

5.2.1. Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid hoiame me senikaua, kuni need on meile vajalikud seoses lepingu täitmisega, st lepingu kehtivusaja jooksul või mitte kauem kui kolm aastat peale lepingu lõppemist;

5.2.2. raamatupidamise algdokumente hoiame me seitse aastat;

5.2.3. lehe kaudu tehud päringutega kogutud andmeid hoiame me ühe aasta;

5.2.4. küpsisefailide kaudu saadud andmeid hoiame me 540 päeva;

5.3. Peale säilitamistähtaja lõppu hävitatakse paberkandjal olevad isikuandmed, elektronkandjal olevad isikuandmed kustutatakse.

6. Poolte kohustused.

6.1. Kasutaja on kohustatud:

6.1.1. esitama lehe kasutamiseks vajalikke isikuandmeid;

6.1.2. isikuandmete muutumise korral uuendama ja täiendama esitatud isikuandmeid.

6.2. Lehe administatsioon on kohustatud:

6.2.1. kasutama saadud informatsiooni ainult käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika punktis 3 toodud eesmärgil;

6.2.2. tagama konfidentsiaalse informatsiooni saladuses hoidmise, mitte levitama seda ilma kasutaja eelneva kirjaliku loata ning mitte teostama kasutaja poolt antud isikuandmete müüki, vahetamist, publitseerimist või avalikustamist muudel meetoditel välja arvatud käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika punktides 4.2.1, 4.2.2 ja 4.2.3 toodud juhtudel.

6.2.3.Kaitsma talle teatavaks saanud kasutaja isikuandmeid sellise informatsiooni olemasolevas ärilises käitlemises tavaliselt kasutatavas korras.

6.2.4. Blokeerima kasutajat puudutavad isikuandmed kasutaja või kasutaja seadusliku esindaja või isikuandme kaitse teostamiseks volitatud organi sellekohase pöördumise või päringu momendist alates kontrolli ajaks juhul, kui on selgunud valede isikuandmete esitamine või ebaseaduslik tegevus.

7. Lõppsätted.

7.1. Meie püüame käesolevast konfidentsiaalsuspoliitikast kinni pidada, kuid ei saa anda 100% garantiid selle kohta. Rikkumine võid olla tekitatud meie kontrollile allumatute asjaolude poolt.

7.2. Meie firma jätab endale õiguse teha õigusaktides, predsetendiõiguses ja isikuandmete kõrget kaitset tagava tehnoloogia arenguga seotud traditsioonides toimuvaid muudatusi arvestades muudatusi ka käesolevas konfidentsiaalsuspoliitikas. Konfidentsiaalsuspoliitika sätteid vaadatakse regulaarselt üle ja tehakse vajaduse korral sellesse muudatusi. Muudatused konfidentsiaalsuspoliitikas avaldatakse meie firma lehel.

8. Kontaktandmed.

Kui teil on tekkinud küsimusi meie lehe või käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika kohta, saate te meiega ühendust võtta järgmisel viisil: mail- ingame@ingame.ee